"Przesi?d? si? na lepsze warunki z UPC" nowa promocja UPC
Dodane przez BoBik dnia 12/08/2011
15 sierpnia startuje nowa kampania reklamowa UPC, której has?em przewodnim jest „Przesi?d? si? na lepsze warunki z UPC”. W spotach telewizyjnych Katarzyna Pakosi?ska przekonuje do korzystania z bogactwa mo?liwo?ci us?ug UPC: nowoczesnej telewizji cyfrowej, superszybkiego Internetu i atrakcyjnych taryf telefonicznych.
Rozszerzona zawartość newsa
15 sierpnia startuje nowa kampania reklamowa UPC, której has?em przewodnim jest „Przesi?d? si? na lepsze warunki z UPC”. W spotach telewizyjnych Katarzyna Pakosi?ska, artystka kabaretowa, prezenterka i dziennikarka, w b?yskotliwy i humorystyczny sposób przekonuje do korzystania z bogactwa mo?liwo?ci us?ug UPC: nowoczesnej telewizji cyfrowej, superszybkiego Internetu i atrakcyjnych taryf telefonicznych. To ju? druga kampania operatora z udzia?em Katarzyny Pakosi?skiej. Obejmuje telewizj?, pras?, radio i Internet.

Celem kampanii jest zach?cenie do wybrania atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty UPC. Pierwszy spot, emitowany w g?ównych stacjach telewizyjnych od poniedzia?ku 15.sierpnia jest wst?pem do kampanii jesiennej, która rusza 1. wrze?nia. Jego bohaterka, Katarzyna Pakosi?ska - nowoczesna kobieta, doskonale znaj?ca i korzystaj?ca z potencja?u innowacyjnych us?ug telekomunikacyjnych - przekonuje do zalet Internetu, który gwarantuje superszybk? komunikacj? oraz sprawn? obs?ug? wielu aplikacji internetowych, w tym samym czasie (tzw. online multitasking).

„Koncept kreatywny spotów inspirowany do?wiadczeniem Katarzyny Pakosi?skiej na scenie kabaretowej, oparty zosta? na humorystycznym dialogu dwóch kobiet - Katarzyny Pakosi?skiej i jej alter ego. Przedstawiony w kampanii wachlarz us?ug UPC stanowi odpowied? na dzisiejszy aktywny styl ?ycia, w którym nowe technologie odgrywaj? coraz wi?ksz? rol?. T? kampani? chcemy zach?ci? do pe?nego wykorzystania ich mo?liwo?ci.” - powiedzia? Jaros?aw Pijanowski, cz?onek zarz?du ds. marketingu i sprzeda?y, UPC Polska.

Telewizja b?dzie wiod?cym medium kampanii. Za jej kreacj? oraz realizacj? odpowiada?a agencja DRAFTFCB + AD FABRIKA.

Nowe spoty b?dzie mo?na zobaczy? od 15. sierpnia na kana?ach - TVP 1 i 2, Polsat, TVN, TV4, TVN7, Polsat 2, Polsat Sport+Extra, Polsat Cafe, TVN24, Discovery, TVP Niche, 13th Street, Ale Kino, AXN, BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle, Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport2, Club TV, Comedy Central, Comedy Central Family, Czwórka Polskie Radio, Domo, Eska TV, Filmbox, Fox, FoxLife, History, Kuchnia TV, Movies24, National Geographic Channel, Orange Sport Info, Planete, Polsat Jim Jam, SportKlub, Wedding TV, Zone Europa, Zone Reality, Zone Romantica.

Spot b?dzie emitowany równie? w serwisie ipla.pl. Kampania obejmie tak?e Internet - bannery widoczne b?d? na najwi?kszych portalach internetowych – oraz radio. Za planowanie mediów odpowiada? dom mediowy „Media Vest”.

Uzupe?nieniem s? materia?y BTL, takie jak ulotki, pocztówki i plakaty. B?d? one wykorzystywane w mailingach oraz obecne w biurach obs?ugi klienta. Materia?y BTL przygotowa?a agencja Arip.

UPC Polska ma obecnie ponad milion abonentów telewizji kablowej, w tym 437 800 telewizji cyfrowej, 543 000 u?ytkowników internetu i 245 100 klientów us?ugi telefonicznej.

?ród?o: UPC "Przesi?d? si? na lepsze warunki z UPC" nowa promocja UPC