Wygrana UOKIK - Cyfrowy Polsat zap?aci 993 tys. z? kary
Dodane przez BoBik dnia 15/08/2011
S?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzi? decyzj? Prezes UOKiK stwierdzaj?c? naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez Cyfrowy Polsat. S?d zgodzi? si? równie? wysoko?ci? na?o?onej przez Urz?d kary ponad – 993 tys. z?
Rozszerzona zawartość newsa
S?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzi? decyzj? Prezes UOKiK stwierdzaj?c? naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez Cyfrowy Polsat. S?d zgodzi? si? równie? wysoko?ci? na?o?onej przez Urz?d kary ponad – 993 tys. z?

Wyrok s?du dotyczy decyzji wydanej przez Prezesa UOKiK w grudniu 2009 roku. Urz?d zakwestionowa? wówczas regulamin ?wiadczenia us?ug stosowany przez Polsat Cyfrowy.

Umowa

W wydanej decyzji Prezes UOKiK uzna?a, ?e jeden z warunków regulaminu, mówi?cy o tym, ?e w przypadku zaistnienia zdarze? niezale?nych od Cyfrowego Polsatu, uznawanych za si?? wy?sz?, w szczególno?ci o charakterze prawnym, technicznym lub ekonomicznym, Cyfrowy Polsat zastrzega? sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie liczby lub rodzajów programów telewizyjnych lub radiowych. Zadaniem operatora nie stanowi?o to zmiany umowy, jak równie? regulaminu.

W opinii Urz?du takie postanowienie by?o niedozwolone, dawa?o bowiem operatorowi mo?liwo?? zmiany istotnych warunków odbioru programów - bez konieczno?ci zmiany umowy z abonentem. Jednocze?nie pozbawia?o konsumenta prawa do odst?pienia od kontraktu. Zdaniem Urz?du, ka?da istotna zmiana warunków ?wiadczenia us?ugi powinna powodowa? zmian? umowy, tym samym stwarza? konsumentom mo?liwo?? odst?pienia od niej.

Dzi? S?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzi? decyzj? Prezes UOKiK. Ponadto zgodzi? si? z sankcj? finansow? na?o?on? przez Urz?d, a wysoko?? kary uzna? za odpowiedni? w stosunku do naruszenia przepisów. Ponadto, s?d uzna?, ?e publikacja sentencji decyzji w prasie jest konieczna ze wzgl?du na potrzeb? poinformowania jak najszerszego grona konsumentów, a tak?e ze wzgl?du na potrzeb? realizacji funkcji prewencyjnej wobec innych uczestników rynku.

Prezes UOKiK uzna?a, ?e Cyfrowy Polsat stosuj?c niedozwolone warunki w regulaminie ?wiadczenia us?ug naruszy? zbiorowe interesy konsumentów i na?o?y?a kar? w wysoko?ci 993 597 z?. Ponadto na spó?k? zosta? na?o?ony obowi?zek publikacji decyzji przez sze?? miesi?cy na swojej stronie internetowej oraz zamieszczenia w dzienniku ogólnopolskim og?oszenia zawieraj?cego sentencj? decyzji.

Dzi? S?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzi? decyzj? Prezes UOKiK. Ponadto zgodzi? si? z sankcj? finansow? na?o?on? przez Urz?d, a wysoko?? kary uzna? za odpowiedni? w stosunku do naruszenia przepisów. Ponadto, s?d uzna?, ?e publikacja sentencji decyzji w prasie jest konieczna ze wzgl?du na potrzeb? poinformowania jak najszerszego grona konsumentów, a tak?e ze wzgl?du na potrzeb? realizacji funkcji prewencyjnej wobec innych uczestników rynku. Spó?ka ju? podczas prowadzonego post?powania wycofa?a si? z kwestionowanej przez Urz?d praktyki.

Zgodnie z prawem przedsi?biorca, wobec którego zosta?a wydana decyzja przez Prezesa UOKiK, mo?e si? odwo?a? do S?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od wyroku SOKiK przys?uguje mo?liwo?? z?o?enia apelacji w S?dzie Apelacyjnym.

?ród?o: UOKiK Wygrana UOKIK - Cyfrowy Polsat zap?aci 993 tys. z? kary