Darmowe BlackBerry Management Center
Dodane przez BoBik dnia 18/08/2011
Research In Motion og?osi?o uruchomienie BlackBerry Management Centerdarmowej us?ugi online dla ma?ego biznesu umo?liwiaj?cej centralne zarz?dzanie smartfonami BlackBerry w chmurze oraz ochron? zawarto?ci biznesowej przechowywanej w urz?dzeniu. Us?uga jest zaprojektowana dla firm posiadaj?cych do 100 smartfonów BlackBerry obs?uguj?cych konta email od dostawców Internetu b?d? sieciowych platform takich jak Gmail, Hotmail, czy Yahoo!.
Rozszerzona zawartość newsa
Research In Motion og?osi?o uruchomienie BlackBerry Management Centerdarmowej us?ugi online dla ma?ego biznesu umo?liwiaj?cej centralne zarz?dzanie smartfonami BlackBerry w chmurze oraz ochron? zawarto?ci biznesowej przechowywanej w urz?dzeniu. Us?uga jest zaprojektowana dla firm posiadaj?cych do 100 smartfonów BlackBerry obs?uguj?cych konta email od dostawców Internetu b?d? sieciowych platform takich jak Gmail, Hotmail, czy Yahoo!.

BlackBerry Management Center u?atwia zarz?dzanie firmowymi i pracowniczymi smartfonami w chmurze oraz pomaga zminimalizowa? ryzyko wynikaj?ce z zagubienia czy skradzenia urz?dzenia. Ma?y biznes mo?e wykorzystywa? us?ug? do:

• Bezprzewodowego, automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych ze smartfonów BlackBerry codziennie, co tydzie? lub co miesi?c, aby odzyskiwa? zagubione tre?ci zwi?zane z firm?
Ochrony danych z zagubionych lub ukradzionych smartfonów BlackBerry poprzez zdalne blokowanie ich, a tak?e, je?li jest taka potrzeba, usuwania danych, w??cznie z tymi znajduj?cymi si? na karcie microSD
Lokalizowania zgubionych smartfonów BlackBerry poprzez zdalne blokowanie ich, rozpocz?cie g?o?nego dzwonienia, i wy?wietlanie komunikatu na ekranie g?ównym
?atwego przywracania ustawie? i danych na nowe lub zast?pcze urz?dzenie
Resetowania has?a

Us?uga BlackBerry Management Center jest ju? dost?pna pod adresem: www.blackberry.com/managementcenter.

?ród?o: RIM
Darmowe BlackBerry Management Center