2 lata wa?no?ci konta w Orange na kart?
Dodane przez Master dnia 07/10/2011
Od 5 pa?dziernika abonenci ofert Orange na kart? mog? skorzysta? z promocji „Dwa razy lepiej w Orange”, która umo?liwia im przed?u?enie wa?no?ci konta dla po??cze? wychodz?cych na dwa lata.
Rozszerzona zawartość newsa
Od 5 pa?dziernika abonenci ofert Orange na kart? mog? skorzysta? z promocji „Dwa razy lepiej w Orange”, która umo?liwia im przed?u?enie wa?no?ci konta dla po??cze? wychodz?cych na dwa lata.

Aby skorzysta? z promocji wystarczy wys?a? SMS o tre?ci START na bezp?atny numer 8002. Ka?dy SMS wys?any do 30 listopada, przed?u?y wa?no?? konta dla po??cze? wychodz?cych na dwa lata, pocz?wszy od daty jego wysy?ki.

Po 30 listopada wysy?aj?c SMS o tre?ci START na bezp?atny numer 8002, b?dzie mo?na przed?u?y? wa?no?? konta do 12 miesi?cy.

Z promocyjnych warunków przed?u?ania wa?no?ci konta mo?na korzysta? wielokrotnie. Jedynym warunkiem jest posiadanie wa?nego konta g?ównego, w chwili wysy?ania SMS-a przed?u?aj?cego jego wa?no??.

W promocji mog? uczestniczy? wszyscy obecni oraz nowi klienci ofert Orange na kart?, oprócz klientów korzystaj?cych z oferty Zetafon oraz abonentów Orange Ekstra Numeru

O prawid?owej rejestracji w Promocji Abonent zostanie poinformowany SMS-em, który otrzyma w ci?gu 24 godzin od momentu dokonania rejestracji. W ka?dej chwili mo?e sprawdzi? jego wa?no??, korzystaj?c z:

krótkiego kodu wprowadzanego z klawiatury telefonu - *124*# [zadzwo?]
informacji pod numerem *500 (koszt zgodny z obowi?zuj?cym cennikiem)
konta klienta dost?pnego na www.orange.plSzczegó?y promocji oraz regulamin s? dost?pne na stronie www.orange.pl
?ród?o:Orange 2 lata wa?no?ci konta w Orange na kart?